O nás

Spoločnosť ABEL plus, spol. s r.o. vznikla v roku 1996. Miestom podnikania a prevádzkovania je hospodársky dvor Podvysoká. Farma má niekoľkoročné skúsenosti s veľkochovom kôz a dosiahla v tejto oblasti i niekoľko úspechov.

Hlavnou činnosťou podnikania našej spoločnosti je poľnohospodárska prvovýroba, zamerané na chov kôz, plemena kozy bielej krátkosrstej, spracovanie mlieka. So šľachtiteľským chovom je úzko spojený aj predaj odchovaných plemenných kozičiek a jatočných capkov. Neoddeliteľnou súčasťou činnosti spoločnosti je tiež spracovanie kozieho mlieka na výrobky s veľkou škálou použitia.

V roku 2001 bola do prevádzky spustená novovybudovaná sušiareň kozieho mlieka, v ktorej spracovávame vlastnú produkciu, surové kozie mlieko. Objekty, maštale prešli rekonštrukciou, aby v plnej miere zabezpečovali nerušené prostredie bez stresov chovaným zvieratám.

Spoločnosť hospodári cca na 150 ha TTP, v katastrálnom území obce Podvysoká a Zákopčie.

Živočíšna výroba

Štruktúra plemenného stáda je založená na mliekovom plemene bielej krátkosrstej kozy

V spolupráci s ŠPÚ SR prevádzame kontrolu úžitkovosti I. stupňa, je to pravidelné zisťovanie a overovanie produkčných vlastností zvierat. Reprodukčné vlastnosti (oplodnenie, plodnosť, úroveň odchovu mláďat) výrazným spôsobom ovplyvňujú produkciu mäsa, mlieka.

Pod odborným dohľadom pracovníkov ŠPÚ SR v našom chove prevádzame selekciu zvierat, s cieľom vyradenia zvierat, ktoré nedosahujú produkčnú úroveň chovaných zvierat. Úspechy zošľachťovacej práce – plemenitbe dosahujeme predovšetkým pripúšťaním vhodných plemenných capov, línii Kaspar, Rudi, Bera, Mohykán, Rómeo, Lax, Molch, Bumsi, Hektor, Gurt, Vesmír, Sambo, Zub so zameraním na mliekovú úžitkovosť.

V našom chove prevádzame harémové pripúšťanie , ktoré patrí medzi prirodzený spôsob plemenitby, tvorí vyššiu formu evidovateľného identifikovania potomstva, pretože každý plemenný cap má pridelený vopred určený počet kôz s vylúčením nežiadúceho párenia z hľadiska príbuzenskej plemenitby alebo iných dôvodov.

Zvieratá sú ustajnené v maštali, ktorej rekonštrukcia bola prispôsobená potrebám chovaných zvierat.K maštali bola pristavená dojáreň, so zabudovaním dojacieho a chladiaceho zariadenia, dojárne FULWOOD .

Rastlinná výroba

Naša spoločnosť hospodári na cca 300 ha poľnohospodárskej pôdy, ktorú tvoria trvalo trávnaté porasty.

Na časti obhospodarovanej výmery TTP dorábame v letnom období seno, senáž a časť využívame na voľnú pastvu zvierat. Pastevný spôsob výživy je pre zvieratá najvhodnejší a najvyhovujúcejší. Pri pastevnom spôsobe výživy sú kozy aktívnejšie a pohyblivejšie čo súvisí s ich temperamentom.

V určitých obdobiach tvorí veľmi dobrú kŕmnu dávku pastva na zaburinených plochách, medziach, remízkach, hrádzach. Pričom máme na zreteli, že výživová hodnota niektorých druhov týchto plôch vôbec nezaostáva za výživovou hodnotou kultúrnych kŕmnych plodín ba v určitých fenologických fázach dokonca predstihne aj hodnotu ďateľovín a to nielen obsahom dusíkatých látok, ale aj energetickým zložením (napr. žihľava, púpava, kostihoj, lopúchové listy, skorocel). Sú to teda kŕmne zdroje ktoré z hľadiska obsahu živín sú rovnako kvalitné ako tradičné krmoviny.

Ďalšou významnou zložkou výživy pastvou je súhrn činiteľov, ktoré ovplyvňujú morfologické, funkčné a fyziologické, ochranné a ďalšie schopnosti organizmu zvierat. Voľný pohyb zvierat má nenahraditeľný vplyv exteriérové a funkčné vlastnosti organizmu, čo podporuje aj čerstvý vzduch, slnečné lúče významne pôsobia na tvorbu vitamínu D.

Technológia spracovania produkcie, kozieho mlieka

V roku 2002 bola spustená do prevádzky novovybudovaná mliekáreň – sušiareň kozieho a kravského mlieka, v ktorej spracovávame našu produkciu, surové kozie mlieko. V roku 2003 bolo udelené našej prevádzke veterinárne kontrolné číslo exportného závodu, z čoho vyplýva, že výrobky vyrábané v našej prevádzke spĺňajú podmienky pre uvedenie na trh a vývoz do členských štátov Európskych spoločenstiev a Európskej únie.

Prijaté surové kozie mlieko sa tepelne ošetrí, spasterizuje a odvádza potrubím do suchej časti prevádzky na ďalšie spracovanie - rozprašovacej sušiarne RS 50.

Počas celého procesu spracovania mlieka od prísunu až po konečný finálny výrobok prebieha jeho spracovanie v uzavretom potrubnom systéme, bez kontaktu s vonkajším prostredím (vzduchom) a kontaktu obsluhujúceho personálu. Dodržiavanie technologickej disciplíny v plnej miere bráni mikrobiálnej a fyzikálnej kontaminácii spracovaného mlieka. Zároveň sa v oblasti kvality uplatňuje systém HACCP ( Hazard Analysis Critical Control Points), ktorý zabezpečuje kvalitu výrobkov v priebehu výrobného procesu, kontrolujú sa tzv. kritické body počas výroby. Tento systém kvality je štandardom, ktorý sa uplatňuje pri výrobe potravín, biopotravín.

dekret

O Kozom mlieku

Nutričný význam kozieho mlieka. Kozie mlieko je biologický cenným nápojom, ktorý obsahuje minerálne soli vápnika, horčíka, sodíka, draslíka a fosforu, soli stopových prvkov: medi zinku, mangánu, titánu, chrómu a kobaltu, vitamíny A, B1, B2, B12, C, D, E a kyselinu listovú.

Množstvo bielkovín je vyšší ako v kravskom mlieku, dôležitý rozdiel však spočíva v ich zložení, čo je pravdepodobne dôvod, prečo organizmus niektorých ľudí znáša kozie mlieko podstatne lepšie ako mlieko kravské.

Lepšia stráviteľnosť je spôsobená rozmermi a zložením tukových častíc, ktoré sa podobajú mlieku materskému.Tuk kozieho mlieka je prirodzene homogénny a tým ľahšie stráviteľný, čím nedochádza k tak rýchlej artérioskleróze krvných stien a vlásočníc.

Zobraziť viac o kozom mlieku

Galéria

gallery photogallery photogallery photogallery photogallery photogallery photo
Zobraziť viac